Vedení účetnictví

 • Kompletní zpracování účetních dokladů – přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady, fakturace dle požadavků klienta
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby, na žádost klienta zajišťujeme upomínkování dlužníků
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně výpočtu a účtování odpisů, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • Zpracování veškerých daňových přiznání, zejména k dani z příjmů, k DPH, k silniční dani aj. včetně související dokumentace (souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, intrastat)
 • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • Inventura účtů a následné sestavení účetní závěrky
 • Zajištění založení povinných příloh (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce) do Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

Daňová evidence

V rámci vedení daňové evidence zajišťujeme tyto služby:

 • Kompletní zpracování daňové evidence – kontrola a zpracování účetních dokladů (příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy)
 • Vedení a zpracování peněžního deníku
 • Vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby, na žádost klienta zajišťujeme upomínkování dlužníků
 • Vedení a zpracování pokladní knihy
 • Vedení dlouhodobého majetku včetně výpočtu daňových odpisů, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • U plátců DPH zpracování záznamní povinnosti a následné zpracování přiznání k DPH (čtvrtletní nebo měsíční)
 • Zpracování veškerých daňových přiznání, zejména k dani z příjmů, k DPH, k silniční dani aj. včetně související dokumentace (souhrnné hlášení, kontrolní hlášení)

Mzdová a personální agenda

V rámci mzdové a personální agendy zajišťujeme tyto služby:

 • Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Měsíční zpracování a výpočet mezd – příprava výplatních pásek, výpočet srážek daní a odvodů (případně exekucí), zpracování a odeslání přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, příprava příkazů k úhradě mzdových plateb, zaúčtování mzdových nákladů
 • Zpracování a vedení evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Komunikace a zastupování klienta na příslušných úřadech, zejména u příslušné Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a u příslušného finančního úřadu
 • Zpracování ročního vyúčtování daní ze závislé činnosti včetně všech příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou


Příprava a zpracování veškerých předepsaných dokumentů v případě výstupu zaměstnance (výpověď, přehled o příjmech, zápočtový list, potvrzení pro úřad práce)

Daňové poradenství

V rámci daňového poradenství zajišťujeme tyto služby:

 • Poradenství v oblasti daňových nákladů, úlev a slev na dani
 • Zpracování daňových a účetních odpisových plánů, tvorba opravných položek – u dlouhodobého majetku, pohledávek a závazků
 • Efektivní metodika vedení účetnictví
 • Zpracování postupů účtování
 • Zajištění auditu u auditorské společnosti
 • Zastupování společnosti při auditu
 • Kvalitní příprava podkladů k finančním kontrolám
 • Zastupování při jednání s úřady
 • Zajištění právního zastoupení nezávislým advokátem v případě soudního sporu
 • Zajištění služeb daňového poradce